top of page

Nuukia (Vision):

Hoohanohano i na tupuna o Niihau.

We honor our Niihau ancestors.

 

 Ma Ke Kula Niihau O Kekaha e ulu pono ai ta olelo a me ta moomeheu Niihau ma o ta kotua a me ka tatoo nui o na ohana a me ta kaiaulu no ta hooitaita ana i ta haaheo a me ta kuleana waiwai like.

Ke Kula Niihau O Kekaha is where our Niihau language and culture thrive through significant contributions of family and community, cultivating a sense of pride and ownership

 

 Te Ala Nuukia o ta Kula (School Mission):

Ua hootumu ia Ke Kula Niihau O Kekaha i mea e malama a hooitaita ai i ta olelo Niihau mawaena o na kamalii a me na opio o ta kaiaulu Niihau.

The foundation of Ke Kula Niihau O Kekaha is to strengthen and perpetuate the Niihau dialect of Hawaiian among the children and youth of the Niihau community. 

       

Te Ala Nuukia Hoonaauao (Educational Mission):

Hoonaauao ia na haumana o Ke Kula Niihau O Kekaha ma o te ano nohona Niihau i mea e:

• Hoohanohano i na tupuna

• Imi a loaa ta ite no ta malama ana i ta ohana

• Tatoo i ta pono a me ta ulu ana o ta olelo a me ta moomeheu Niihau

• Paa te aloha uhane (Atua), te aloha ohana, te aloha olelo, te aloha ite naauao, te aloha aina, a me te aloha ketahi i ketahi.

 

Students of Ke Kula Niihau O Kekaha are educated within the Niihau way so that they: 

  • Bring honor to all ancestors

  • Seek and attain the knowledge to sustain a family

  • Contribute to the well-being and flourishing of the Niihau language and culture          

  • Are rooted in the values of love of spirituality, love of family, love of language, love of knowledge, love of the land, and love for one another.

St_edited.jpg
bottom of page