top of page

Hoohanohano i na tupuna o Niihau

Screen Shot 2020-06-11 at 10.20.51 AM.pn

Hoohanohano i na tupuna o Niihau.

We honor our Niihau ancestors.

 

Ma Ke Kula Niihau O Kekaha e ulu pono ai ta olelo a me ta moomeheu Niihau ma o ta kotua a me ka tatoo nui o na ohana a me ta kaiaulu no ta hooitaita ana i ta haaheo a me ta kuleana waiwai like.

Ke Kula Niihau O Kekaha is where our Niihau language and culture thrive through significant contributions of family and community cultivating a sense of pride and ownership.

 

Te Ala Nuukia o ta Kula (School Mission):

Ua hootumu ia Ke Kula Niihau O Kekaha i mea e malama a hooitaita ai i ta olelo Niihau mawaena o na kamalii a me na opio o ta kaiaulu Niihau.

The foundation of Ke Kula Niihau O Kekaha is to strengthen and perpetuate the Niihau dialect of Hawaiian among the children and youth of the Niihau community. 

 

Te Ala Nuukia Hoonaauao (Educational Mission):

Hoonaauao ia na haumana o Ke Kula Niihau O Kekaha ma o te ano nohona Niihau i mea e:

• Hoohanohano i na tupuna

• Imi a loaa ta ite no ta malama ana i ta ohana

• Tatoo i ta pono a me ta ulu ana o ta olelo a me ta moomeheu Niihau

• Paa te aloha uhane (Atua), te aloha ohana, te aloha olelo, te aloha ite naauao, te aloha aina, a me te aloha ketahi i ketahi.

 

Students of Ke Kula Niihau O Kekaha are educated within the Niihau way so that they:

 • Bring honor to all ancestors

            • Seek and attain knowledge to sustain family

            • Contribute to the well-being and flourishing of the Niihau language and culture

• Are rooted in the values of love of spirituality, love of family, love of language, love of knowledge, love of land, and love for one another.

Visit Us on Social Media

@KeKulaNiihauOKekaha

  • Facebook
  • Instagram

Nuukia 

Physical Address

8135 Kekaha Road

Kekaha, HI 96752  

Mailing Address

P.O. Box 129

Kekaha, HI 96752

Contact Us

Tel: 808-337-0481

admin@kekulaniihau.org

We are an equal opportunity provider and employer.
For more information on the Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) go to https://bit.ly/FERPAHI

bottom of page